• Biokompo - Państwa partner

    w kompostowaniu

O firmie

Biokompo jest wyłącznym przedstawicielem alzackiej rodzinnej firmy Hantsch na Polskę. Spółka została stworzona, żeby spełnić oczekiwania  swoich obecnych i przyszłych Klientów. Od czasu swego powstania w 1967 roku firma HANTSCH rozwijała działalność, związaną ze środowiskiem. Dzisiaj HANTSCH TECHNIKI DLA ŚRODOWISKA rozwija współpracę ze samorządami i podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów, proponując im gotowe rozwiązania w dziedzinie zagospodarowania odpadów organicznych poprzez stabilizację i kompostowanie, jak również w dziedzinie agronomicznej i energetycznej waloryzacji odpadów stałych. W zależności od zaawansowania Państwa projektu, proponujemy Państwu nasze usługi:

§ Koncepcja instalacji „pod klucz” § Audyt istniejących instalacji § Dostosowanie do norm § Optymalizacja działalności zakładu §Ograniczanie emisji odorów § Optymalizacja zużycia energii § Nadzór-serwis i  zdalna regulacja procesem § Ewolucyjne rozwiązania – możliwość etapowania inwestycji § Powiązanie instalacji z odnawialnymi źródłami energii

Proponujemy rozwiązania dla każdego rodzaju odpadów: frakcja 0-80 mm odpadów zmieszanych, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady zielone, osady ściekowe, etc. Nasze procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania dotyczą każdego etapu Państwa projektu, począwszy od  kompostowania na wolnym powietrzu po stabilizację w tunelach lub w żelbetowych reaktorach. Cele jakościowe oczyszczania powietrza zostają osiągnięte dzięki użyciu półprzepuszczalnych membran, biofiltra,  czy też płuczki chemicznej  w zależności od przyjętych rozwiązań, opracowywanych w oparciu o doświadczenia i normy europejskie. Innowacyjne rozwiązania służące waloryzacji surowcowej i energetycznej uzupełniają ofertę technologiczną, opierając się na rzetelnej wymianie doświadczeń  z naszymi klientami. Nasze wyposażenie jest dostosowane do polskich potrzeb

§ stabilizacja w zamkniętym tunelu; § napowietrzanie przez wdmuchiwanie z zachowaniem jednolitej dystrybucji powietrza; § monitoring oraz optymalizacja funkcjonowania kompostowni w oparciu o zmiany parametru AT4 mierzonego w oparciu o temperaturę i zawartość tlenu w kompostowanym wsadzie; § dostosowanie do warunków klimatycznych.

Zapraszamy do współpracy!

Stabilizacja tlenowa lub biosuszenie zmieszanych odpadów komunalnych

ikona-srodowisko
image-1

Proponujemy rozwiązania dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów zarówno stabilizacji tlenowej dla frakcji wydzielonej z komunalnych odpadów zmieszanych, odpadów po procesie stabilizacji beztlenowej, a także suszenia odpadów. Technologia jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Śšrodowiska z dn. 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pełni zgodna z wymaganiami BAT i wytycznych Ekspertyzy GDOŚš. Doś›wiadczenia w Polsce to 6 obiektów RIPOK (pierwsza instalacja funkcjonuje od 2012 r.), w tym instalacja do stabilizacji pofermentatu.

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

ikona-srodowisko
IMAG0460

Proponujemy rozwią…zania dla odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki, odpadów zielonych, a także osadów ś›ciekowych. Celem prowadzenia procesu jest uzyskanie produktu o charakterze nawozu lub środka wspomagającego uprawę roś›lin (zgodnie z ustawą z dnia 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu). Nasze doś›wiadczenie potwierdzają liczne realizacje we Francji. W 2014 r. dokonaliś›my rozruchu jednej z pierwszych kompostowni osadów ś›ciekowych w Polsce oraz odpadów biodegradowalnych w tunelach zamknię™tych. Wyniki badań„ potwierdzają… wysoką… sprawność‡ i znakomite rezultaty kompostowania (osiągnię™to parametry wymagane dla nawozów).

Doradztwo w zakresie gospodarowania i zarządzania odpadami

ikona-srodowisko

Dzięki naszemu blisko 50-letniemu doświadczeniu w planowaniu, projektowaniu, budowie, eksploatacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, jesteś›my solidnym i konstruktywnym partnerem w dziedzinie doradztwa. Oferujemy współ‚pracę™ w zakresie planowania, projektowania nowych lub modernizowanych instalacji, a także ekspertyz i opinii dotyczą…cych zwię™kszenia efektywności jakoś›ciowej prowadzonych procesów, w zakresie doboru maszyn i urządzeń„, zarządzania odpadami i procesami.